Integritetspolicy

Att skydda dina personuppgifter är viktigt för oss på Safeguard. Vi vill vara helt öppna med hur vi använder och när vi använder dina personuppgifter. Denna integritetspolicy innehåller viktig information om hur vi hanterar personuppgifter och förklarar era rättigheter med avseende på vår personuppgiftsbehandling.

Varför använder vi på Safeguard dina personuppgifter?
Safeguard Sweden som utför bevakningstjänster åt kunder, är ansvarig för behandling av personuppgifter som sker i tjänstens utförande av anställda och där det är särskilt föreskrivet i lag eller annan författning om hur bevakningspersonal eller annan personal med viss befattning inom bevakningsföretaget ska behandla personuppgifter. Ett exempel kan vara när en väktare misstänker eller får kännedom om att ett brott begåtts, som hör under allmänt åtal och som det kan följa fängelse på, mot den som bevakar avser att skydda.

Vilka personuppgifter hanterar vi?
Vi hanterar namn, personnummer, e-postadress, och adress om uppgifter är kända. Aktuell kontaktinformation om ni redan är kund och en generell beskrivning av er egendom.

Information används i följande syften.
Vi använder er information för att ge kostnadsförslag, vilket sker antingen via telefon, bokat möte vid överenskommen plats eller via frågeformulär online. Detta används enligt dataskyddslagar. Vår användning av era personuppgifter inför och i samband med upprättande av en offert till er baseras på de regler som anger de åtgärder vi får vidta innan avtal ingås med er.

Vilka får ta del av dina uppgifter?
Myndigheter som polismyndigheten får ta del av uppgifterna samt även kunden för bevakningsuppdraget.

Hur länge sparas uppgifterna?
Safeguard lagrar uppgifterna så länge det behövs för att kunna rapportera uppgifterna och visa på efterlevande av reglerna enligt författning. Safeguard sparar uppgifterna endast om de behövs till framtida vittnesmål då de överlämnats till myndigheten. Rapportering som sker via larmcentralen behöver exempelvis sparas i minst ett år då det krävs för journalföring enligt gällande certifiering och författning.

Varför använder Safeguard dina uppgifter?
Vi behöver uppgifterna för att hantera tjänsten och ta åtgärda inkommande larm med dig som kund. Den rättsliga grunden för användning av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med dig alternativt, om avtalet inte är med dig, ett berättigat intresse för tredje part som Safeguard har ingått avtal med.

Vi som tar del av dina uppgifter är?

Anställda på Safeguard och larmcentralen enligt gällande regelverk.

Hur länge sparas era personuppgifter?

Era personuppgifter sparas upp till 12 månader efter avslutat avtal. Bildmaterial sparas i enlighet med gällande författning.

Våra kunder på Safeguard har i huvudregel personuppgiftsansvaret för de handlingar som Safeguard utför vid utövande av bevakningstjänster och när Safeguard tillhandahåller teknisk säkerhetsutrustning som en del av tjänsten. Vi agerar som personuppgiftsbiträde. Vi hänvisar er till våra kunder om ni vill veta mer och få mer information.

Besökare till Safeguards lokaler

 

Varför använder vi era personuppgifter och på vilken rättslig grund?
Vid tex brand, olycka eller annan plötslig oförutsedd händelse vid besök så behöver vi era personuppgifter för att kunna upprätta en evakueringslista eller på annat sätt hjälpa er.

Vilka uppgifter hanterar vi?
Personuppgifter som namn, telefonnummer, firmanamn och personnummer.

Vilka tar del av dina personuppgifter?
Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet över bevakningsföretag kan komma att ta del av uppgifterna. Vi som jobbar på Safeguard samt även i vissa fall personer som tillhandahåller besökssystemet och då endast i syfte att förbättra tjänsten.

Hur länge sparar vi era uppgifter?
Uppgifterna tas bort efter 12 månader.

 

Kameraövervakning i våra lokaler

 

På vilken rättslig grund använder vi era personuppgifter och varför?
Vi bevakar vissa delar av lokalen som passager, invändigt och utvändigt. Denna bevakning görs för att kunna larmövervaka med larmkameror för att kunna se att rätt personer kommer in i lokalen. Men även för att verifiera ett larm samt kunna se vad som har hänt i en brottsutredning.

Vad för uppgifter hanterar vi?
Bilder från kameraövervakningen där vi kan se vem som beträder lokalen.

Vem tar del av dina personuppgifter?
Då ett larm går hos oss så skickas uppgifterna till larmcentralen. Kameraövervakningen vid passager går att se hos den bevakningspersonal som har till uppgift att åtgärda larm och utföra bevakning av lokalerna, inre kameror som har syfte att enbart användas vid brottsutredning kan enbart ses av vår säkerhetsavdelning.

Hur länge sparar vi era uppgifter?
Vi sparar uppgifterna i upp till 2 månader.

 

Passersystem hos Safeguards kontorslokaler

 

På vilka rättsliga grunder använder vi era personuppgifter?
Safeguard har passersystem på alla ytterdörrar och vissa dörrar inomhus i lokalen. Syftet är att endast dom med behörighet ska kunna tillträda lokalerna med en passerbricka. Detta är för att skydda Safeguards verksamhet avseende både den interna verksamheten men även uppgifter och utrustning som tillhör Safeguards kunder.

Vilka personuppgifter hanterar vi?
Företag, personnummer och namn. Loggar sparas på passager genom dörrar och på personen som passerar.

Vem tar del av personuppgifterna?
Logguppgifter får enbart säkerhetsavdelningen ta del av i syfte att användas vid brottsutredningen. Namn, personnummer och företag kan ses av de administratörer som har till uppgift att ge behörighet till de personer som har rätt till egna access.

Hur länge sparar vi era personuppgifter?
Dina personuppgifter sparas i upp till 24 månader efter att behörigheten upphört då de sedan tas bort ur systemet. Logguppgifter sparas i 24 månader.

 

Avtalshantering av administration inför, under och efter avtalshantering

Varför använder vi på Safeguard dina personuppgifter?
Vi använder era personuppgifter och kontaktuppgifter för att förbereda, hantera, leverera eller erhålla för att följa upp dom avtal som du eller det företag du är anställd hos eller arbetar som konsult i. Om du som fysisk person gör ett avtal hos oss så är den rättsliga grunden att behandlingen nödvändig för att fullgöra avtalet som du är part i. I övriga avtal är den rättsliga grunden att både Safeguard och det företag som du representerar har ett berättigat intresse av behandling för att möjliggöra både affären och förpliktelserna som affären medför och som framgår i avtalet mellan parterna.

Vilka av kategorier av personuppgifter hanterar
Genom företagsupplysningen kontrollerar vi vem som har rätt att teckna firman. Vi hanterar uppgifter som namn, e-post, telefonnummer för de handlingar där den registrerade inte själv är avtalspart. Krypterad Kreditkortsnummer, avtalsnummer, Order nummer och kundnummer kan även de behövas behandlas. Samt även personnummer för att säkerhetsställa er identitet.

Vem får ta del av dina personuppgifter?
De som är anställda på Safeguard och underleverantörer som vi samarbetar med som ska utföra tjänsten som kan ha behov av att hantera avtal innefattande leverans av tjänster eller produkter och kunder vid leverans. Uppgifterna kan även lämnas ut till tredje part vid marknadsföringsändamål.

Hur länge sparar vi era uppgifter?
Era personuppgifter tas bort om du avslutat din anställning hos Safeguard avtalspart. Uppgifter som finns i affärssystem tas bort så snart du har meddelat oss om att vi inte ska behandla dina uppgifter längre. I vissa fall har Safeguard enligt lag skyldighet att bevaras dina personuppgifter då de förekommer som verifikation eller del av ett avtal.

Safeguards anställda och kontaktpersoner till anställda

 

Varför använder vi på Safeguard era uppgifter?
Dessa uppgifter lämnar den anställda eller du som anhörig till oss för att vi så snabbt som möjligt kan få tag i er om något skulle inträffa som tex en olycka.

Vilka kategorier av uppgifter hanteras?
Vi hanterar ert namn, adress och telefonnummer

Vem tar del av dina uppgifter?
Det är den anställde på Safeguard eller behörig person hos oss som tar del av uppgifterna. Skulle det bli tex en olycka så kan även era uppgifter lämnas till tredje part som tex myndighet.

Under hur lång tid sparas dessa uppgifter?
Så länge du är kontaktperson eller så länge den anställda jobbar hos oss så sparas uppgifterna.

Vårt kontaktformulär

 

Varför använder vi på Safeguard dina personuppgifter?
Vi använder era kontakt och personuppgifter för att kunna återkomma till er då ni fyllt i ett formulär

Vilka personuppgifter hanterar vi?
Det som lämnas i kontaktformuläret som namn, adress, företag, e-post, telefonnummer och personuppgifter.

Vem tar del av era uppgifter?
De som är anställda på Safeguard

Hur länge sparas era uppgifter hos oss?
Formulär sparas och raderas då vi inte behöver dom längre för ändamålet

 

E-mail som skickas till oss

 

Varför använder vi era personuppgifter som mailas till oss?
Vi använder era kontakt och personuppgifter för att kunna återkomma till er då ni mailat oss. Att vi ska kunna kommunicera med dig i olika ärenden.

Vilka personuppgifter hanterar vi på Safeguard?
Vi hanterar uppgifter som namn, adress, telefonnummer och e-post men även andra uppgifter som ni skickar till oss via mail.

Vem kan ta del av era uppgifter?
De parter som vi behöver förse med information för att kunna hjälpa er i ert ärende. Även anställda på Safeguard tar del av era uppgifter.

Hur länge sparar vi på Safeguard dina uppgifter?
Mail sparas och raderas då vi inte behöver dom längre för ändamålet

 

Vilka rättigheter har du som registrerat uppgifter hos oss

 

Ser ni att era uppgifter är felaktiga så har ni rätt att kontakta oss så vi kan rätta till så det är rätt uppgifter. Kontakta då vårt kontor så hjälper vi er med att rätta uppgifterna. Du har rätt att begära information och tillgång till de personuppgifter som vi har om dig.

Du har rätt att invända behandlingen av dina personuppgifter. Men om dessa behövs av berättigande skäl så behåller Safeguard uppgifterna för att utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Vi värnar om en hör säkerhet för de uppgifter vi hanterar och vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Har ni några fler frågor eller funderingar gällande vår Integritetspolicy så är ni välkomna att kontakta oss på info@safeguard.se