Kamerabevakningslagen

Kamerabevakningslagen

Kamerabevakningslagen

Syftet med denna lag är att se till att kamerabevakning bara används när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset.

Den 1 augusti 2018 började den nya kamerabevakningslagen i Sverige att gälla. Denna lag ska göra det lättare att sätta upp kameror och öka ansvaret på att följa lagar och regler. Från den 25 maj 2018 gäller även den nya dataskyddsförordningen som du behöver ta hänsyn till när du har kameraövervakning.

Vem får ha kameraövervakning?

I stort sett får faktiskt alla ha kameraövervakning uppsatt. Men frågan är varför vill du ha kameraövervakning? Du måste ha ett syfte till varför du vill övervaka platsen. Olika syften kan bland annat vara att du vill förhindra och minska brott som till exempel bedrägeri, stöld, rån och snatteri. Men den kan även vara uppsatt för att förhindra olyckor. Du måste kunna styrka på varför du vill sätta upp kameror. Det är skillnad på om du bedriver en offentlig eller en privat verksamhet. Du behöver inget tillstånd om du bedriver en privat verksamhet som exempelvis en butik, parkeringshus, kontorsfastighet eller bank. Men bedriver du en offentlig verksamhet som exempel skola, förskola, sjukvård eller myndigheter så behövs det tillstånd från datainspektionen

Ansiktsigenkänning

Informera om att ni har kameraövervakning

Det måste framgå tydligt att fastigheten har kameraövervakning. Den som är på väg att tillträda fastigheten måste innan den gör det själv kunna ta ställning till om den vill bli
övervakad. Därför ska det vara tydliga skyltar uppsatta som visar att lokalen har kameraövervakning och vilka det är

Det här ska ni också informera om

Det ska finnas kontaktuppgifter till den som ansvarar för kameraövervakningen. Men även varför ni har kameraövervakning och vad som är syftet med den. Det ska även framgå vilken lag och regler och vilket avtal som ni stödjer er på och hur länge uppgifterna kommer att lagras. Vem som är mottagare av det insamlade materialet, eventuellt en larmcentral? Om ni kommer att använda materialet till kundanalyser eller om uppgifterna kommer överföras till ett tredje land. En annan viktig sak att informera om är om ni tar upp ljud vid bevakningen. I så fall måste detta uppges särskilt på skyltarna som sätts upp. Men den som blir kameraövervakad har även rättigheten att kunna begära att övervakningen raderas och framföra klagomål till datainspektionen om dom har invändningar mot regler, lagar eller avtal. Den här informationen bör finnas tillgänglig att läsa på till exempel en websida.

Vanliga frågor om kamerabevakningslagen

Vad säger kamerabevakningslagen?

Enligt Kamerabevakningslagen måste nyttan med kamerabevakningen väga tyngre än den personliga integritetskränkning som den kan medföra. Syftet med kameraövervakning måste vara att motverka brott eller olyckor.

Vad säger lagen om att ha kameraövervakning för sina anställda?

Inför anställning så måste den anställde få information om att lokalen övervakas.

Får man sätta upp dold kameraövervakning utan att informera om detta vilka lagar och regler gäller?

Man måste alltid informera om att det finns kameraövervakning.

Om våra kameror aldrig filmar människor, gäller då kamerabevakningslagen?

Nej, kamerabevakningslagen eller GDPR gäller inte om kamerorna används för personbevakning.

Måste man informera om att man har kameraövervakning?

Skyltning och information om kameraövervakning måste finnas och vara tydlig. Det måste finnas kontaktuppgifter och information om vem som bedriver kameraövervakning. Det måste även framgå vad som är ändamålet med kameraövervakning och hur länge kamerabilderna kommer att

Extern länk om kamerabevakningslagen:

https://www.imy.se/verksamhet/kamerabevakning