Vad gäller vid kameraövervakning inom bostadsrättsförening?

Bostadsrättsföreningar tar hårdare tag mot problematik som rör allt ifrån inbrott i förrådsutrymmen till dålig källsortering i soprummet. För att komma åt problematiken som kan uppstå övervägs ofta installering av övervakningsutrustning  i bostadsrättsföreningens fastigheter. Men finns det något som hyresvärden eller bostadsrättsföreningen bör tänka på när bevakning skall installeras? För att ett flerbostadshus skall kunna genomföra en sådanåtgärd krävs det goda skäl. I första hand är det upp till er förening att se till att bevakningen efterlever de krav som uppställs i dataskyddsförordningen (GDPR) och inte inkräktar på boendes eller vistandes integritet. Vilka tider vill ni ha bevakning och på vilka ytor kan vara avgörande för om kameraövervakning är tillåten eller inte. Vi på Safeguard har många års erfarenhet utav kameraövervakning inom bostadsrättsföreningar och hjälper er gärna att hitta en lösning som följer dom krav som ställs och efter vad ni har för behov.

Kameraövervakning kräver oftast inte tillstånd från Integritetsskyddsmyndigheten och behöver nödvändigtvis inte vara otillåten. Men det är alltid bostadsrättsföreningens ansvar att kameraövervakningen är laglig.

Kameraövervakning

Vad är syftet med kameraövervakning?

Rätten för de boende att inte bli bevakade i sitt hem väger tungt, vilket gör att bostadsrättsföreningen måste ha ett syfte till bevakningen som väger tyngre än de boendes rätt till integritet. Det krävs tydliga ramar på hur bevakningen ska gå till för att en bostadsrättsförening ska kunna införa kameraövervakning i fastigheten. I det flesta fall sätt kameraövervakning upp för att bevaka och för att förhindra inbrott. Har ni som syfte att förhindra skadegörelse i till exempel i ett förråd måste ni tydligt klargöra att ni har problem med skadegörelse eller inbrott i just det förrådet. Intresseavvägningen skiljer sig därför åt beroende på vilket område bostadsrättsföreningen har för avsikt att bevaka.

Får jag ha kameraövervakning i ett soprum, källare eller i ett trapphus?

På dessa platser är det inte lika integritetskänsligt jämfört med andra platser som sker i nära anslutning till bostäder. Här tittar man på hur nära platsen ligger till lägenheten, samt hur lättillgängligt utrymmet är som ska ha
kameraövervakning. Om det är en plats som dom boende passerar för att komma till sina bostäder kan vara en avgörande faktor för att kameraövervakningen inte tillåts. Till exempel om bevakningen vill sättas upp innanför trapphuset kan den anses vara integritetskränkande. Om bostadsrättsföreningen kan ta till åtgärder för att förhindra inbrott eller skadegörelse istället för kameraövervakning så kan det vara ett bra första alternativ.

Några exempel på icke godkänd kameraövervakning i en bostadsrättsförening kan till exempel vara:

  • Platser nära lägenheter som passeras dagligen
  • Bevakning av trapphus och innergårdar vid problem med till exempel nedsmutsning eller ordningsstörning

Några exempel på oftast godkänd kameraövervakning i en bostadsrättsförening:

  • Bevakning av bland annat tvättstuga, källare eller trapphus vid upprepande händelser såsom återkommande skadegörelse som leder till stora kostnader
  • Soprum som har återkommande skadegörelse eller genomgripande felsortering som leder till höga kostnader för föreningen

Bevakning av innergård kan normalt godtas vid mycket omfattande eller mycket allvarlig brottslighet

Behöver jag informera dom boende att vi har kameraövervakning?

Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att bostadsrättsföreningen informerar den som bor i lägenheten att det finna kameraövervakning. Informationen kan ges till exempel via skyltar där det tydligt visar att området är kameraövervakat, där ska även information framgå varför området övervakas. Dom fullständiga villkoren för kameraövervakningen bör framgå på skylten. Om detta inte är möjligt pga av platsbrist så kan bostadsrättföreningens hemsida stå med där mer information kan hittas med fullständiga villkor. Viktig information kan till exempel vara:

  • Vart lagras materialet från kameraövervakningen och hur länge
  • Informera om att den bevakade har rättigheter enligt GDPR
  • Vart den bevakade kan vända sig för att få mer information kring bevakningen, till exempel via hemsidan

Vidare måste beslutet om kamerabevakning regelbundet omprövas. Finns det inte behov längre ska bevakningen upphöra. Om ni har kameraövervakning så är ni skyldiga att dokumentera er bedömning. Här nedanför hittar ni en mall som kan användas.

Bedömningsmall för kamerabevakning i flerbostadshus

Om ni kamerabevakar människor i ert hus kommer ni att behandla personuppgifter. Det innebär att ni måste följa reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR). Ni som bestämmer varför och hur bevakningen ska ske är ansvariga för att reglerna följs. Som hjälp kan ni skriva ut och använda vår mall. Innan ni fyller i mallen är det viktigt att ni är införstådda i reglerna och har läst den information som finns tillgänglig på vår webbplats. Mallen ger inte svar på om ni får bevaka eller inte, utan ställer frågor som ni måste ta ställning till innan ni påbörjar en kamerabevakning. Ni är själva ansvariga för er egen bedömning. Det är viktigt att ni omprövar ert behov av kamerabevakning var sjätte månad. Om ni inte längre bedömer att ni har ett behov av kamerabevakning måste ni sluta med bevakningen.

1. Namn, orgnr och datum för bedömning
2. Vad är ert syfte med kamerabevakningen?
3. Vilka alternativa åtgärder till kameraövervakning har ni genomfört?
4. Vilka ytor kommer ni att kamerabevaka? Är det ytor där man vistas under längre tid eller t.ex. ägnar sig åt rekreation? Ligger ytorna i direkt anslutning till någons bostad? Har ni placerat bevakningsutrustningen så att ni endast filmar det som är absolut nödvändigt för ert syfte med bevakningen?
5. På vilka veckodagar och vilken tid på dygnet kommer ni att bevaka?
6. Vilken utrustning ska ni bevaka med? Använder ni integritetsvänlig teknik?
7. Vilka incidenter (brott/olyckor) har inträffat på respektive yta? När har incidenten skett? Brukar incidenterna uteslutande ske vid viss tid på dygnet eller vissa veckodagar? Hur mycket pengar har incidenterna kostat er?
8. Hur länge kommer ni att spara det inspelade materialet?
9. Vilka kommer att få tillgång till kamerabevakningsmaterialet? När kommer dessa personer att få tillgång till kamerabevakningsmaterialet?
10. Hur kommer ni att skydda det inspelade materialet?
11. Innan ni påbörjar bevakningen bör ni informera de boende om att ni överväger att påbörja kamerabevakning. Har någon av de boende haft synpunkter på att ni ska påbörja kamerabevakning?
12. Varför anser ni att behovet av kamerabevakning väger tyngre än intresset av att inte bli bevakade hos dem som bevakas? Beskriv så utförligt som möjligt. Försök att tänka er in i de bevakades situation. Hur skulle du uppleva att bostadsrättsföreningens styrelse/hyresvärden hade tillgång till inspelat material på den aktuella ytan? Se information om olika ytor.
13. Hur kommer ni att informera dem som bevakas?
14. Har ni rutiner för att hantera de bevakades rättigheter enligt GDPR?
15. Övriga överväganden eller noteringar?

Bedömningsmall i word-format (DOCX 4 kB)

Har du frågor eller om du vill att vi kommer ut till er för en kostnadsfrirådgivning kring kameraövervakning eller passersystem ring oss direkt på 08-558 038 11. Eller så kan ni maila oss på info@safeguard.se Vi ser fram emot att komma ut till er förening för att berätta mer!